4

صنعت و توليد به عنوان مهمترين زيرساخت توسعه اقتصادي کشور هنگامي كه از سرمايه انسانی متخصص، خلاق و ديدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشد.

زمینه ساز رشد و بالندگي و ايجادکننده اقتصادی پويا و توليد محور می شود. چشم انداز ما در شرکت ایزوفام، همواره با تمرکز بر مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به کیفیت بالاتر تمامی محصولات و توجه ویژه به الزامات زیست محیطی به عنوان عضوی از جامعه جهانی بوده است و شرکت ایزوفام برآن است تا با نوآوري در کسب و کار و با تکيه بر نيروي انساني متعهد و متخصص و همچنين به کارگيري فناوري روز در سطح استانداردهاي جهاني، همواره براي ايران و ايرانيان افتخار آفرين باشد.

 

 

علیرضا حاجی فتاحی                 
  
بنیانگذار و ریاست هیئت مدیره شرکت ایزوفام